Gdje sam?

Najvažnije o volontiranju i što kaže Zakon

Što je volontiranje? Tko sve može volontirati? Tko su organizatori volontiranja? Ugovor o volontiranju i potvrde. Inkluzivno volontiranje i druga najvažnija pitanja o volontiranju usklađena sa Zakonom o volonterstvu.

Volontiranje je prekrasna ljudska aktivnost jer kroz nju istovremeno dajemo i puno činimo sami za sebe. Brojni su živi dokazi oko nas koji pokazuju da kroz volontiranje razvijamo niz osobnih, socijalnih, organizacijskih pa čak i profesionalnih kompetencija koje nam osiguravaju bolje i lakše snalaženje u raznim poslovima i svakodnevnom životu. Jednako tako, brojna su znanstvena istraživanja nepobitno pokazala da nas volontiranje čini sretnijim, zdravijim i snažnijim osobama.

Kroz volontiranje društvo u cjelini raste i obogaćuje se. Volonteri su pomagači, ali i pokretači i nositelji pozitivnih promjena te graditelji odgovornih, aktivnih i humanih zajednica.

Zakon o volonterstvu definira volontiranje kao dobrovoljno ulaganje osobnog vremena, truda, znanja i vještina kojima se obavljaju usluge ili aktivnosti za dobrobit druge osobe ili za zajedničku dobrobit, bez postojanja uvjeta isplate novčane nagrade ili potraživanja druge imovinske koristi za obavljeno volontiranje.

Volontiranje NIJE stručno osposobljavanje za rad, davanje novca ili materijalnih resursa, dobrovoljno davanje krvi, društveno koristan rad kao mjera koju sud izriče kod počinjenja lakših kaznenih djela ili prekršaja. Volontiranje nije niti društveno korisno učenje koje se obavlja na fakultetima kao ni studentska praksa jer oboje spada u redovne studentske obveze.

Volonter je svaka fizička osoba koja volontira u Republici Hrvatskoj ili inozemstvu, sukladno važećim nacionalnim i međunarodnim propisima, bez obzira na spol, dob, socijalni ili bilo koji drugi status.

Maloljetni volonter je osoba mlađa od 18 godina koja volontira u RH ili inozemstvu. Kod volontiranja maloljetnika propisani su i dodatni uvjeti:
 maloljetni volonter mora imati pisanu suglasnost zakonskog zastupnika,
obvezan je nadzor i podrška organizatora volontiranja, korisnika volontiranja, zakonskih zastupnika maloljetnih volontera te drugih odraslih osoba,
 aktivnosti moraju biti primjerene volonterovoj dobi, tjelesnom, psihičkom i moralnom stupnju razvoja i vještinama i ne smiju predstavljati rizik za njihovo zdravlje, razvoj i uspjeh u izvršavanju školskih obveza,
volonteri ne smiju volontirati u inozemstvu bez suglasnosti zakonske zastupnice i bez njihove ili pratnje organizatora volontiranja. Ne smiju dugotrajno volontirati niti volontirati u aktivnostima povezanim s teškim tjelesnim naporom ili rizicima koji ugrožavaju ili bi mogli ugroziti njihov život, zdravlje, ćudoređe, razvoj ili izvršavanje školskih obveza,
volonteri mogu prestati obavljati volonterske aktivnosti u bilo kojem trenutku bez suglasnosti, ali uz znanje zakonskog zastupnika.

Djeca mlađa od 15 godina života mogu biti uključena u odgoj za volontiranje. Odgoj za volontiranje mora se uz gore navedene odvijati pod sljedećim dodatnim uvjetima:
 mora biti riječ o odgojno-obrazovnim aktivnostima koje kao organizator volontiranja provodi odgojno-obrazovna ustanova, ustanova socijalne skrbi ili druga pravna osoba koja organizira volontiranje u odgojne i obrazovne svrhe uz suglasnost nadležnih tijela državne uprave, odgojno-obrazovnih ustanova ili ustanova socijalne skrbi,
volonteri ne smiju obavljati volonterske aktivnosti ili usluge u razdoblju između 23 sata i 6 sati.

Sukladno Zakonu o volonterstvu, organizator volontiranja može biti udruga, zaklada i fundacija, ustanova i svaka druga pravna osoba iz čijeg osnivačkog akta proizlazi da nije osnovana s ciljem stjecanja dobiti (neprofitna pravna osoba), kao i državna tijela i tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Organizator volontiranja nikako ne može biti profitna pravna osoba (d.o.o., j.d.o.o., obrt i slično).

Također, vrlo često, a posebice u kriznim situacijama, odvija se i neformalno volontiranje koje pokreću pojedinci i različite inicijative građana. Ono je isto važno i vrlo vrijedno za svaku zajednicu, ali nije obuhvaćeno Zakonom. Zakon se primjenjuje samo kada je riječ o formalnom volontiranju.

Volontere možete uključivati samo u one aktivnosti koje su usmjerene ka zajedničkoj dobrobiti. Volonteri daju dodanu vrijednost vašim aktivnostima, ali nikako ne predstavljaju besplatnu radnu snagu. Dužni ste ih zaštititi od iskorištavanja te je stoga zabranjeno volontiranje:
koje u cijelosti zamjenjuje rad koji obavljaju radnici zaposleni u skladu sa Zakonom o radu,
koje u cijelosti zamjenjuje poslove koje obavljaju izvršitelji poslova temeljem ugovora o djelu,
dulje od 40 sati tjedno u razdoblju duljem od 3 mjeseci bez prekida od najmanje tri mjeseca,
u svrhu stjecanja ili povećanja profita.

Dugotrajno volontiranje je ono koje volonter obavlja redovito i kontinuirano, na tjednoj osnovi u razdoblju od najmanje tri mjeseca bez prekida.

Kratkotrajno volontiranje je ono koje volonter obavlja jednokratno ili povremeno u vremenski ograničenom trajanju.

Volontiranje u kriznim situacijama je volontiranje koje volonter obavlja u situacijama koje nalažu hitnost i u izvanrednim društvenim situacijama.

Prava i obveze volontera te prava i obveze organizatora volontiranja propisani su Zakonom o volonterstvu. Popis prava i obveza možete pronaći OVDJE a dokument je dostupan OVDJE.

Zaključivanje ugovora o volontiranju u pisanom obliku obvezno je u slučajevima:
- volontiranja povezanog s povećanim rizicima za život i zdravlje volontera,
- dugotrajnog volontiranja,
- volontiranja s djecom, osobama s invaliditetom, starim i nemoćnim osobama, bolesnim osobama ili osobama koje su potpuno ili djelomice lišene poslovne sposobnosti,
- volontiranja stranih državljana u Republici Hrvatskoj,
- volontiranja državljana RH u inozemstvu, a koje (su)organiziraju organizatori volontiranja iz RH,
- kada volonterka ili volonter to zahtijeva.
Više o ugovoru o volontiranju pročitajte ispod, a primjerak dokumenta možete preuzeti OVDJE.
Bitni sastojci ugovora o volontiranju sadržavaju sljedeće podatke:
- mjesto i trajanje volontiranja,
- kratak opis volonterskih aktivnosti i usluga koje će volonter obavljati,
- prava i obveze volontera i organizatora volontiranja,
- da je osobna sigurnost volontera tijekom volontiranja u skladu s odredbama  Zakona o volonterstvu,
- načinu prestanka ugovora o volontiranju.

U slučaju da je volonter maloljetan ugovor sklapa njegov zakonski zastupnik, uz supotpis maloljetnog volontera.

U ugovor je preporučljivo dodati odredbu o pokrivanju troškova volontiranja te se unaprijed dogovoriti o okvirnoj visini troška kao i obvezi volontera da organizatoru volontiranja osigura račune i/ili potvrde o plaćanju.

Volontiranje je neplaćeni rad i novčane naknade se NE ISPLAĆUJU. Volonter ne može uvjetovati nikakvu novčanu ili materijalnu naknadu u zamjenu za obavljenu aktivnost.

No standard dobrog volonterskog programa nalaže da volonteri prilikom poklanjanja svoga vremena ne budu izloženi dodatnim troškovima. Stoga se strogo preporuča da nadoknadite volonterima troškove nastale u tijeku volontiranja, u sljedećim slučajevima:
troškovi putovanja, smještaja i prehrane koji nastanu u vezi s volontiranjem,
troškovi edukacije izvan školskog sustava potrebne za volontiranje,
džeparac za putovanja isplaćen volonterima, uz uvjet da iznos džeparca ne premašuje iznos dnevnica propisanih za državne službenike*,
troškovi pribavljanja dokumenata ili plaćanja pristojbi nužnih za omogućavanje volontiranja,
drugi troškovi koji nastanu u vezi s izvršavanjem i obavljanjem volonterskih aktivnosti.

Uz navedeno, troškovi volontiranja mogu biti: troškovi prehrane, zbrinjavanja i obuke životinja u vlasništvu volontera koje sudjeluju u aktivnostima volontiranja; radna odjeća, oprema i predmeti za zaštitu, medicinske usluge i cjepiva primljena u svrhu obavljanja volontiranja; premije osiguranja volonterke ili volontera za slučaj smrti, tjelesne ozljede ili profesionalne bolesti tijekom volontiranja, odnosno novčane naknade u svrhu osiguranja odgovornosti za štetu nastalu kod organizatora volontiranja ili treće osobe; isplaćeni novčani iznosi dobitnicima Državne nagrade za volontiranje; naknade i troškovi isplaćeni u sklopu programa Europske unije i međunarodnih programa volontiranja.

Kako bi mogli naknaditi ove troškove volonter vam je dužan podnijeti račun ili drugi dokaz o nastalom trošku.

* Važna napomena! Džeparac za putovanja služi naknadi troškova nastalih tijekom putovanja i ne smije se koristiti kao prikriveni način isplate naknade volonteru. Pravilo o obveznom umanjivanju dnevnica u slučaju da je osobi pokriven obrok vrijedi i za dnevnice volontera.

Kod volontiranja kojim se pružaju usluge djeci, osobama s invaliditetom, starijim, nemoćnim i bolesnim osobama ili osobama koje su potpuno ili djelomice lišene poslovne sposobnosti potrebni su još:
- pisana izjava volontera da ne postoje okolnosti koje bi ugrozile korisnika (iz članka 10. stavka 2. Zakona) – kod kratkotrajnog i dugotrajnog volontiranja (ugrađena u šprancu Ugovora na linku iznad), i
- izvadak iz kaznene evidencije te drugi dokazi da ne postoje okolnosti iz članka 10. stavka 2. Zakona
- obavezno je osigurati primjerenu stručnu pomoć i nadzor nad radom volontera.
Izvadak iz kaznene evidencije za volontera tražite ispred organizatora volontiranja kao pravne osobe od Ministarstva pravosuđa te ga ne treba miješati s Uvjerenjem da se ne vodi kazneni postupak koji fizičke osobe same vade na nadležnom Općinskom sudu. Uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak daje tek informaciju da se protiv osobe trenutno ne vodi kazneni postupak dok izvadak iz kaznene evidencije daje uvid u cjelokupni kazneni dosje volontera. Točnije, izvatkom iz kaznene evidencije dobivate informaciju je li volonter počinio koje od kaznenih djela ili prekršaja iz članak 10. Zakona o volonterstvu radi čega bi mu bilo zabranjeno da volontira s pripadnicima ranjivih skupina kao korisnicima.

Obrazac 3a, kojim tražite izvadak iz kaznene evidencije, nosi naziv „Zahtjev za izdavanje posebnog uvjerenja za fizičku osobu“ i možete ga pronaći OVDJE. Za njegovo izdavanje ne plaća se upravna pristojba.

Obrazac izvatka iz kaznene evidencije šaljete e-mailom na adresu pisarnica@pravosudje.hr:
Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske - Odjel za kaznene evidencije
Ulica grada Vukovara 49, 10000 Zagreb

Izvadak iz kaznene evidencije čekate najduže 2 tjedna. U slučaju da vam žurno treba izvadak iz kaznene evidencije, ispunjeni obrazac moguće je poslati faksom. Više informacija možete dobiti na broju telefona 01 3714 223 i 01 3714 224.

Kod dugotrajnog volontiranja s ranjivim skupinama volonter može početi volontirati prije nego vam stigne izvadak iz kaznene evidencije pod uvjetom da osigurate stalni stručni nadzor nad njegovim radom te da volonter ne dođe u nenadzirani kontakt s korisnikom.

Inkluzivno volontiranje je uključivanje pripadnika socijalno isključenih skupina stanovništva u volonterske aktivnosti, a s ciljem njihove integracije u društvo i socijalnog osnaživanja.

Inkluzivnim volonterima ste dužni osigurati adekvatnu pomoć i nadzor stručnih osoba. U slučajevima kada su osobe potpuno ili djelomično lišene poslovne sposobnosti, a volontiranje prelazi njihov opseg preostale sposobnosti, ugovor o volontiranju sklapa skrbnik (zakonski zastupnik) u pisanom obliku uz uvažavanje mišljenja volontera štićenika.

Potvrda o volontiranju dokaz je o volonterskom iskustvu koje je volonter ostvario. Dužni ste je izdati volonteru U SVIM SLUČAJEVIMA DUGOTRAJNOG VOLONTIRANJA, a kod kratkotrajnog samo kada volonter to zatraži. Sadrži osobne podatke volontera, naziv vaše organizacije, broj volonterskih sati i vrijeme volontiranja te kratak opis volonterskih aktivnosti. Ovjeravate je svojim pečatom i potpisom odgovorne osobe u organizaciji.

Volonterska knjižica = zbir potvrda o volontiranju. Omogućava bilježenje više raznolikih volonterskih iskustava u jedan dokument odnosno knjižicu. Sadrži sve podatke kao i potvrda, a ima predviđeno mjesto i za upis edukacija vezanih uz volontiranje koje je volonter dobio.

Potvrda o kompetencijama stečenim volontiranjem je dokaz o učenju, znanjima, vještinama i stavovima – jednom riječju, kompetencijama, koje je volonter ostvario kroz svoje volontersko iskustvo. Obvezni ste izdati je na zahtjev volontera, ako se radi o dugotrajnom volontiranju. Kako bi je mogao izdati, koordinator volontera u organizaciji mora pratiti proces učenja volontera pa potvrdu u pravilu nije moguće izdati retrogradno, već se oko njezinog izdavanja morate unaprijed dogovoriti s volonterom.

Obrazac Potvrde o kompetencijama stečenim volontiranjem i Vodič za njeno ispunjavanje preuzmite sa stranice nadležnog Ministarstva.

Zakon o volonterstvu, Etički kodeks volonterstva te druge relevantne dokumente, možete pronaći na stranici volontiram.info a zakon preuzmite ovdje.