Gdje sam?

Savjetovalište Trešnjevka - Edukativno kreativne socijalizacijske grupe

Ciljevi rada udruge su organiziranje i provođenje obrazovnog, odgojnog, psihosocijalnog i savjetodavnog te humanitarnog rada sa svrhom poticanja ljudskih vrijednosti i razvoja pojedinaca, obitelji, grupa i zajednica.

Rad će obuhvaćati vođenje grupe djece i/ili mladih (socijalizacijskih, kreativnih i edukativnih radionica s djecom i mladima) te kontinuiranu suradnju s kovoditeljem. Uz pripremu i prilagođavanje već postojećih radionica, osoba će biti zadužena za pretraživanje literature i potragu za novim idejama, igricama i aktivnostima potrebnima za rad te osmišljavanje radionica.

Prije provedbe radionica, volonteri će proći detaljnu edukaciju iz grupnog vođenja, discipline, izrade plana rada grupe i drugih tema potrebnih za uspješno vođenje grupe.

Jednom tjedno potrebno je voditi grupe djece u školama na području Trešnjevke u paru s kovoditeljem. Tokom rada, volonteri prisustvuju tjednoj superviziji na kojoj imaju priliku riješiti tekuće probleme, dobiti podršku, nova znanja i vještine te raditi na sebi i dalje se profesionalno usavršavati.

Organizator: Centar za edukaciju i savjetovanje Sunce
Datum početka: 15.10.2009.
Lokacija: Albaharijeva 2, Knežija, Zagreb

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.

Organizator(i): Centar za edukaciju i savjetovanje Sunce
Lokacija projekta:Albaharijeva 2, Knežija, Zagreb
Ciljana skupina: Djeca i mladi
Ciljani broj volontera:10 (do sad se prijavilo 10 volontera)
Datum početka: 15.10.2009
Datum završetka:15.06.2010
Broj sati: 0
Učestalost: tjedno
Od - do: Prema dogovoru
Trajanje: Dugotrajno
Područje: Grad Zagreb i okolica
Potrebna znanja i vještine: Komunikacijske vještine
Podučavanje
Kontakt osoba: zeljka.gomuzak-anic@ti-si-sunce.hr
Pokriveni troškovi:Ne
Dodatne bitne informacije: Dugoročni cilj je omogućiti djeci i mladima zdravi razvoj i usvajanje potrebnih psiho-socijalnih vještina.
Očekivani rezultati za organizaciju i korisnike: - povećanje samopouzdanja kod djece, - učenje nenasilnog rješavanja sukoba, - razvijanje pozitivnije slike o sebi, - usvajanje različitih socijalnih vještina.
Očekivani rezultati za volontere: - stjecanje znanja iz vođenja grupe i grupnog rada, - iskustvo direktnog rada i provođenja grupe s djecom, - dobivanje edukacije iz područja grupnog rada i vođenja grupe te pisanja projektnih aplikacija, - doprinos u oblikovanju životnih vrijednosti djece i pomoć da se razviju u odgovorne i samostalne mlade ljude.

 
NAPOMENA: Sustav evidentira sve prijave članova, kako one izvršene tako i otkazane. U svrhu održavanja uspješnih volonterskih projekata, molimo da prijavu aplicirate samo ukoliko ste zbilja u mogućnosti na projektu sudjelovati.

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.