Gdje sam?

Edukacija za volontiranje na programu Dječja kuća Borovje

 Dječja kuća Borovje je program udruge Hrabri telefon. Program se odvija u naselju Borovje u kući koju je 2001. udruga dobila na korištenje od Poglavarstva grada Zagreba.

Cilj programa je prevencija neprihvatljivog ponašanja djece i mladih u lokalnoj zajednici. U Dječjoj kući Borovje svaki tjedan održava se preko 45 besplatnih preventivnih radionica za djecu iz lokalne zajednice, a ukupno je oko 400 djece godišnje uključeno u program. Kroz radionice u malim grupama djeca imaju priliku za razvijanje komunikacijskih vještina i vještina nenasilnog rješavanja sukoba, radi se na jačanju pozitivne slike o sebi, povećanju samopoštovanja djece i odgovornom ponašanju prema sebi i drugima. Razvija se kreativnost djece i mladih kroz edukativne aktivnosti, a ujedno se nudi struktura slobodnog vremena u kojem kroz igru i druženje s vršnjacima stječu nova znanja, vještine i slobodno se izražavaju.

Radionice vode posebno educirani volonteri- studenti socijalnog rada, psihologije, socijalne pedagogije i učiteljskof fakulteta.

Organizator: Hrabri telefon
Datum početka: 09.05.2011.
Lokacija: Bože i Nikole Bionde 32, Zagreb

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.

Organizator(i): Hrabri telefon
Lokacija projekta:Bože i Nikole Bionde 32, Zagreb
Ciljana skupina: Djeca i mladi u lokalnoj zajednici
Ciljani broj volontera:20 (do sad se prijavilo 18 volontera)
Datum početka: 09.05.2011
Datum završetka:30.06.2012
Broj sati: 1
Učestalost: tjedno
Od - do: po dogovoru
Trajanje: Dugotrajno
Područje: Grad Zagreb i okolica
Potrebna znanja i vještine: Komunikacijske vještine
Vještine rada s osjetljivim društvenim skupinama
Posebni zahtjevi: Na edukaciju se mogu prijaviti studenti 2. i 3. godine dodiplomskog studija te studenti diplomskog studija socijalnog rada, psihologije, socijalne pedagogije i učiteljskog fakulteta
Kontakt osoba: Ella Selak Bagarić
Pokriveni troškovi:Ne
Dodatne bitne informacije: Uključivanje mladih-budućih stručnjaka u rad lokalne zajednice. Znanje, vještine i iskustvo koje će volonter dobiti volontiranjem koristiti će mu u njegovom profesionalnom razvoju čime će utjecati i na širu zajednicu u kojoj će djelovati kao budući stručnjak.
Očekivani rezultati za organizaciju i korisnike: Hrabri telefon ima dugogodišnje iskustvo rada s volonterima koji su uključeni u direktan rad s korisnicima. Nakon osnovne edukacije koju prolaze, volonteri imaju priliku sami osmišljavati aktivnosti na radionicama koje vode. Njihova kreativnost i inovativnost obogaćuje sam program, a time i rad Udruge.
Očekivani rezultati za volontere: Završena edukacija iz grupnog i individualnog rada s djecom te rada sa zlostavljanom i zanemarenom djecom. Iskustvo u grupnom i individualnom radu s djecom. Supervizijski susreti koji sprečavaju "burn out" sindrom te osiguravaju profesionalni napredak. Kontinuirana doedukacija iz tema korisnih za rad s djecom i mladima. Sudjelovanje u akcijama, događanjima usmjerenim na podizanje javne svijesti o problemu zlostavljanja i zanemarivanja.

 
NAPOMENA: Sustav evidentira sve prijave članova, kako one izvršene tako i otkazane. U svrhu održavanja uspješnih volonterskih projekata, molimo da prijavu aplicirate samo ukoliko ste zbilja u mogućnosti na projektu sudjelovati.

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.