Gdje sam?

Plavi pas

Projekt Plavi pas je hrvatska licenca međunarodnog projekta Blue Dog, namijenjenog djeci od tri do šest godina i njihovom roditeljima te svima koji su zainteresirani da saznaju nešto više o odnosu male djece i pasa. Glavna je misao vodilja projekta na interaktivan i jednostavan način naučiti djecu kako se sigurno i pravilno ophoditi sa psima.


Udruga Goodie traži volontera/ku koji će sudjelovati u aktivnostima vezanim uz projekt. Volonter/ka će za vrijeme trajanja projekta, volontiratirajući u Udruzi, zajedno sa stručnim timom sudjelovati u provedbi projekata.

Stručni tim Udruge zadužen za provedbu projekta omogućit će mentorstvo te prijenos i stjecanje novih znanja, vještina i kompetencija. Volonter/ka će steći iskustvo u područjima rada s djecom, sigurnom ophođenju djece sa psima, dobrobiti životinja te provođenju projekata.
Po završetku volontiranja Udruga će izdati potvrdu o volontiranju te stjecanju znanja, vještina i kompetencija. Volonteru/ki s visokom razinom motivacije Udruga može omogućiti nastavak sudjelovanja na projektu.

Organizator: Udruga Goodie
Datum početka: 01.12.2014.
Lokacija: Udruga Goodie, vrtići i veterinarske ambulante s pdručja Grada Zagreba, Zagreb

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.

Organizator(i): Udruga Goodie
Lokacija projekta:Udruga Goodie, vrtići i veterinarske ambulante s pdručja Grada Zagreba, Zagreb
Ciljana skupina: Djeca, roditelji, odgajatelji, svi zainteresirani da saznaju više o odnosu djece i pasa
Ciljani broj volontera:2 (do sad se prijavilo 10 volontera)
Datum početka: 01.12.2014
Datum završetka:31.12.2014
Broj sati: 10
Učestalost: tjedno
Od - do: prijepodne i poslijepodne, prema potrebi i dogovoru
Trajanje: Dugotrajno
Područje: Grad Zagreb i okolica
Potrebna znanja i vještine: Komunikacijske vještine
Podučavanje
Drugo

izražen interes za područje dobrobiti životinja i pozitivnod odnosa čovjeka prema životinjama
Posebni zahtjevi: završen učiteljski ili odgajateljski studij ili studenti/ce završnih godina ovih studija
Kontakt osoba: Dubravka Radovanić
Pokriveni troškovi:Ne
Dodatne bitne informacije: -
Očekivani rezultati za organizaciju i korisnike: Projekt će ponuditi jedan oblik inovativne i sustavne edukacije djece, roditelja i odgajatelja, a baviti će se i podizanjem svijesti javnosti te informiranjem i edukacijom o potencijalima i koristi od ovakvog pristupa problemu.
Očekivani rezultati za volontere: Volonter/ka će steći iskustvo u područjima rada s djecom, sigurnom ophođenju djece sa psima, dobrobiti životinja te provođenju projekata.
Komentar organizatora: Traži se volonter/volonterka koji želi i može sudjelovati u projektu za cijelo vrijeme njegova trajanja, do 30 lipnja 2015 godine.

 
NAPOMENA: Sustav evidentira sve prijave članova, kako one izvršene tako i otkazane. U svrhu održavanja uspješnih volonterskih projekata, molimo da prijavu aplicirate samo ukoliko ste zbilja u mogućnosti na projektu sudjelovati.

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.