Gdje sam?

RADIONICA POLUDNEVNOG BORAVKA ZA PREDŠKOLCE I OSNOVNOŠKOLCE „Nauči me da učim …!" (uz odobrenje Ministarstva znanosti i Agencije za odgoj i obrazovanje)

Radionica je osmišljena je kao izvaninstitucionalni oblik odgoja i obrazovanja u svrhu prevencije neprihvatljivog ponašanja i blažeg rizičnog ponašanja, koje se vrlo često javlja u djece zbog nemogućnosti savladavanja školskog gradiva. Uzroci ovih pojava mogu biti raznovidni, a najčešće su detektirani u djece iz socijalno ugroženih slojeva društva.
PLAN AKTIVNOSTI ZA VOLONTERE: (Mjesto: Trg bana Jelačića 15)
1) POMOĆ U UČENJU i RAZNE KREATIVNE RADIONICE (informatička učionica 8 kompjutera)
- OSNOVNOŠKOLCI (sa problemima u savladavanju gradiva, nadarena djeca)
- PREDŠKOLCI-priprema za školu (logopedski problemi, problemi socijalizacije)
Edukaciju vode profesor društvenih predmeta, profesor prirodnih predmeta, defektolog
Radno vrijeme: od 9:30h do 17:30h radni dani
2) EDUKACIJSKO-REHABILITACIJSKA POMOĆ DJECI S POTEŠKOĆAMA - disleksija, mucanje, ADHD, dr. (Suvag metoda i oprema-Verboton G30L i Suvag Lingua)
- Individualni i grupni rad sa djecom
Edukaciju vode DEFEKTOLOG, REHABILITATOR
Radno vrijeme: od 9:30 do 17:30 radni dani

-----------------------------

U obzir dolaze volonteri STUDENTE ODGOVARAJUĆIH FAKULTETA
-RAZREDNA NASTAVA
-(SOCIJALNI) PEDAGOG
-LOGOPED
-SOCIJALNI RADNIK
-DEFEKTOLOG (EDUKACIJSKI REHABILITATOR)
-PSIHOLOG
-PSIHIJATAR
-PROFESOR DRUŠTVENIH PREDMETA (strani jezici)
-PROFESOR PRIRODNIH PRDMETA (matem., fizika, kemija)

Organizator: PROSVJETNO KULTURNA I HUMANITARNA UDRUGA BKVELEBIT
Datum početka: 01.12.2014.
Lokacija: Trg bana Jelačića 15 (dvorište), Zagreb

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.

Organizator(i): PROSVJETNO KULTURNA I HUMANITARNA UDRUGA BKVELEBIT
Lokacija projekta:Trg bana Jelačića 15 (dvorište), Zagreb
Ciljana skupina: djeca od 5-15 godina
Ciljani broj volontera:40 (do sad se prijavilo 4 volontera)
Datum početka: 01.12.2014
Datum završetka:31.12.2014
Broj sati: 4
Učestalost: tjedno
Od - do: 9:30-17:30
Trajanje: Dugotrajno
Područje: Grad Zagreb i okolica
Posebni zahtjevi: nema
Kontakt osoba: Nevenka Borjan, 0981625067
Web stranica: www.bkvelebit.com
Pokriveni troškovi:Ne
Dodatne bitne informacije: Na godišnjoj razini za kvalitetnu provedbu ovako obimnog i zahtjevnog projekta, koji POKRIVA KOMPLETNO PODRUČJE GRADA ZAGREBA pa čak i Zagrebačke županije, potrebno je cc 350.000,00 kuna, a što uključuje 4 stručnjaka u radnom odnosu, 20 volontera i pokrivanje hladnog pogona. Do sada smo bili financirani od strane Ministarstva znanosti, Gradskog ureda za socijalnu skrb i Gradskog ureda za obrazovanje, a planiramo i aplicirati na projekte iz EU fondova.
Očekivani rezultati za organizaciju i korisnike: Nakon završetka projekta očekujemo da: - djeca koja su imala problema sa ocjenama, učenjem i savladavanjem gradiva, na kraju školske godine imaju bolji uspjeh - djeca koja su bila nezainteresirana za praćenje nastave poboljšaju svoju pažnju i razviju interes za stjecanje novih znanja - djeca koja su svoje nezadovoljstvo ispoljavala na društveno neprihvatljiv i agresivan način usvoje društveno prihvatljive norme ponašanja - djeca koja su razvila negativnu sliku o sebi steknu samopouzdanje i putem osvještavanja vlastitih kompleksa shvate da su isto i jednako vrijedni kao njihovi vršnjaci
Očekivani rezultati za volontere: -promicanje izvaninstitucionalnog oblika obrazovanja 2-promicanje volonterskog rada uključivanjem mladih u volonterski rad 3-pružanje djeci slabijeg financijsko stanja istih mogućnosti koje imaju i financijski stabilne obitelji 4-prevencija neprihvatljivog ponašanja koje se javlja zbog nemogućnosti praćenja nastavnog gradiva i neprihvaćenosti od strane vršnjaka 5-pružanje mogućnosti usavršavanja i razvijanja individualnih afiniteta posebno nadarenoj djeci 6-razvijanje socijalizacije i usvajanje društveno prihvatljivih normi ponašanja i stavova 7-razvijanje tolerancije, prihvaćanje različitosti i prevencija svih vrsta diskriminacije
Komentar organizatora: SUDIONICI U PROJEKTU DIREKTNI SUDIONICI djeca od 5-15 godina, koju nam upućuju CZSS Zagreb i Zagrebačke županije, osnovne škole i vrtići, a sve više je i onih koji su čuli za nas i naše uspjehe te dolaze preko preporuka drugih roditelja. INDIREKTNI SUDIONICI roditelji i skrbnici djece OSTALI volonteri studenti i srednjoškolci

 
NAPOMENA: Sustav evidentira sve prijave članova, kako one izvršene tako i otkazane. U svrhu održavanja uspješnih volonterskih projekata, molimo da prijavu aplicirate samo ukoliko ste zbilja u mogućnosti na projektu sudjelovati.

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.