Gdje sam?

Bez granica

Ideja za projekt „Bez granica“ nastao je u lipnju 2014. godine, u sklopu projekta „Ljeto u Zaprešiću“ koji je osmišljen s ciljem organizacije slobodnog vremena djece i mladih za vrijeme školskih praznika.

Na petodnevnoj radionici capoeire za djecu s poremećajem iz autističnog spektra sudjelovalo je petero djece. Suradnja se pokazala uspješnom, a roditelji su iskazali interes da bi sa ovakvom aktivnosti nastavili i u budućnosti.

U listopadu 2014. godine  je Centar za mladež Zaprešić krenuo sa pilot projektom „Capoeira za djecu s autizmom“ koji se sastojao od radionica capoeire 1 x tjedno, a provodili su ga stručnjaci, volonterski.

Projekt će se provoditi u gradu Zaprešiću i okolnim mjestima, korisnici projekta su su djeca s poremećajem iz autističnog spektra, njihovi roditelji, obitelji, njihova razredna odjeljenja te djeca, mladi i odrasli stanovnici lokalne zajednica.

Aktivnosti projekta u koje će biti uključeni volonteri su: 

  • radionice capoeire za djecu s poremećajem iz autističnog spektra koje imaju jasno određenu strukturu: poticanje socijalnog kontakta na početku rada (zajednička igra koja doprinosi osjećaju pripadnost grupi), usvajanje osnovne teme – aktivnosti u kojima su djeca usmjerena na vlastito tijelo, rad u paru, grupi ili na objekt. S obzirom na specifičnosti poremećaja iz autističnog spektra rad se prilagođava individualnim mogućnostima djece, opuštanje – istezanje ili aktivnosti opuštanja na kraju rada
  • održavanje radnih sastanaka projektnog tima 1 x mjesečno: na radnom sastanku razmjenjivati će se informacije o tijeku aktivnosti, dogovarati potrebne intervencije u radu te usmeno evaluirati rad u svrhu unaprijeđenja projekta i projektnih aktivnosti
  • održavanje intervizijskog susreta 1 x mjesečno: na susretu intervizije – vršnjačke supervizije, svi provoditelji i volonteri izmjenjivati će vlastite dojmove o radu te imati prostor za dobiti i pružiti si međusobno osobnu i profesionalnu pomoć i podršku u radu
  • održavanje 2 edukacije za provoditelje projekta i volontere: edukacije će biti usmjerene na poboljšanje kompetencija u radu s djecom s poremećajem iz autističnog spektra

Organizator: Centar za mladež Zaprešić
Datum početka: 06.10.2015.
Lokacija: Dragutina Domjanića 16, Zaprešić, Zaprešić

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.

Organizator(i): Centar za mladež Zaprešić
Lokacija projekta:Dragutina Domjanića 16, Zaprešić, Zaprešić
Ciljana skupina: djeca s poremećajem iz autističnog spektra
Ciljani broj volontera:5 (do sad se prijavilo 2 volontera)
Datum početka: 06.10.2015
Datum završetka:31.12.2015
Broj sati: 1
Učestalost: tjedno
Od - do: 16:00 - 16:45
Trajanje: Dugotrajno
Područje: Grad Zagreb i okolica
Potrebna znanja i vještine: Komunikacijske vještine
Vještine rada s osjetljivim društvenim skupinama
Drugo

interes za rad s djecom
Kontakt osoba: Anamarija Juroš
Pokriveni troškovi:Da
Dodatne bitne informacije: U projekt će također biti uključena djeca volonteri, čiji doprinos nije prikazan kao materijalni doprinos projektu. Djeca volonteri biti će članovi udruge Capoeira Amazonas koji treniraju capoeiru u redovnim grupama za djecu i javili su se da žele sudjelovati u projektu. Djeca volonteri sudjelovati će na radionicama capoeire sa djecom s poremećajem iz autističnog spektra što će doprinijeti povezivanju korisnika sa svojim vršnjacima redovne populacije, a imati će utjecaj i na razvoj solidarnosti kod djece volontera, koja će se bolje upoznati i družiti sa djecom koja su drugačija od djece redovne populacije. Sudjelovanje djece mentorirati će stručnjak socijalni pedagog koji će brinuti da su djeca pripremljena na susrete te osigurati djeci prostor za razgovor o tome kako se nose sa pojedinim situacijama na radionicama. Prije uključivanja mentor će održati i sastanke s roditeljima radi detaljnog informiranja roditelja i prikupljanja suglasnosti za sudjelovanje djece. U projekt će biti uključeno 6 djece u dobi od 9 do 14 godina te procjenjujemo da će svako dijete sudjelovati u 30 sati projektnih aktivnosti, dakle sveukupno 180 sati tijekom trajanja projekta.
Očekivani rezultati za organizaciju i korisnike: Projekt je usmjeren na osnaživanje ugroženih skupina, uključuje djecu s poremećajem iz autističnog spektra (PAS) u aktivnosti u lokalnoj zajednici te se bavi promocijom pozitivnih vrijednosti i društvene solidarnosti u zajednici. Tijekom 10 mjeseci trajanja projekta, 10 djece s PAS biti će uključeno u radionice capoeire u kojima će sudjelovati zajedno sa svojim vršnjacima iz redovne populacije; roditelji i obitelji djece biti će osnaženi kroz edukacije i grupu podrške za roditelje; razredna odjeljenja u kojima su djeca s PAS biti će educirani o PAS-u, a kroz niz aktivnosti za promicanje vrijednosti tolerancije i društvene solidarnosti očekujemo da će ovaj projekt doprinijeti pozitivnom razvoju lokalne zajednice u cjelini.
Očekivani rezultati za volontere: Volonteri će steći posebna znanja i vještine u radu s djecom s poremećajem iz autističnog spektra, imat će priliku raditi na sebi na osobnoj i profesionalnoj razini kroz edukaciju i superviziju i sl.

 
NAPOMENA: Sustav evidentira sve prijave članova, kako one izvršene tako i otkazane. U svrhu održavanja uspješnih volonterskih projekata, molimo da prijavu aplicirate samo ukoliko ste zbilja u mogućnosti na projektu sudjelovati.

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.