Gdje sam?

Radionice za osnovnoškolsku djecu

Potrebni su volonteri koji bi sudjelovali u organizaciji i provođenju radionica, u suradnji sa provoditeljima istih. Također, imat će mogućnost sudjelovanja u ostalim aktivnostima rada sa djecom vezanima za učenje, razvijanja tehnika nenasilne komunikacije, poštivanja ljudskih prava, kao i osmišljavanju istih sukladno potrebama djece.

Organizator: Krugovi, Centar za edukaciju, savjetovanje i humanitarno djelovanje
Datum početka: 01.10.2016.
Lokacija: Utrine, Kombolova 13, Zagreb, Kombolova 13

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.

Organizator(i): Krugovi, Centar za edukaciju, savjetovanje i humanitarno djelovanje
Lokacija projekta:Utrine, Kombolova 13, Zagreb, Kombolova 13
Ciljana skupina: Djeca
Ciljani broj volontera:12 (do sad se prijavilo 22 volontera)
Datum početka: 01.10.2016
Datum završetka:30.12.2016
Broj sati: 15
Učestalost: tjedno
Od - do: 1 sat tjedno
Trajanje: Kratkotrajno
Područje: Grad Zagreb i okolica
Potrebna znanja i vještine: Komunikacijske vještine
Podučavanje
Vještine rada s osjetljivim društvenim skupinama
Posebni zahtjevi: /
Kontakt osoba: info@krugovi.hr
Web stranica: www.krugovi.hr
Pokriveni troškovi:Ne
Dodatne bitne informacije: Mogućnost osmišljavanja radionica i primjena znanja srodnih znanosti (za studente srodnih fakulteta) u radu sa djecom.
Očekivani rezultati za organizaciju i korisnike: Razvoj socijalnih vještina za djecu sa poteškoćama u ponašanju. Ojačavanje samopouzdanja, razvijanje tehnika grupnog rada, komunikacije i nenasilnog rješavanja sukoba djece.
Očekivani rezultati za volontere: Razvijanje iskustva u radu s djecom, komunikacijske i pedagoške vještine.

 
NAPOMENA: Sustav evidentira sve prijave članova, kako one izvršene tako i otkazane. U svrhu održavanja uspješnih volonterskih projekata, molimo da prijavu aplicirate samo ukoliko ste zbilja u mogućnosti na projektu sudjelovati.

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.